Микронизирани фракции

Микронизираните фракции претставуваат група на производи од варовник кои се карактеризиират со висока хемиска чистота, со точно дефинирана горна граница на крупност и специфична гранулометриска структура.  Наоѓаат широка примена во гумарската индустрија, градежништвото, индустријата за бои и лакови, лепаци, малтери, производство на стакло. Токму затоа нудиме проширена палета на микронизирани фракции и секојдневно ја зголемуваме палетата на барање на нашите клиенти.

Vratkal 2

Големина:
Остаток на сито од 45μm     0,02%
Големина(d98%)                    10μm
Големина(d50%)                     3μm
Честички <= 2μm                   39%

Белина од: <= 93,7%

vratkal 5

Големина:
Остаток на сито од 45μm     0,2%
Големина(d98%)                   20μm
Големина(d50%)                   4,5μm
Честички <= 2μm                 28%

Белина од: <= 93,7%

vratkal 15

Големина:
Остаток на сито од 200μm      0,1%
Големина(d98%)                      63μm
Големина(d50%)                      13μm
Честички <= 2μm                   18%

Белина од: <= 93,5%

vratkal 40

Големина:
Остаток на сито од 250μm        0,1%
Големина(d98%)                        110μm
Големина(d50%)                         26μm
Честички <= 2μm                      16%

Белина од: <= 93%

mk_MKMK