СТОЧНА КРЕДА

ПРИМЕНА ВО ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

ИГМ Вратница во својата палета нуди и сточна креда која служи како додаток во исхраната на добитокот и живината. Произведуваме различни гранулации кои се погодни за различен вид на живина и добиток.

Гранулација на Сточна креда

 • 0-0,5 мм
 • 0-0,8 мм
 • 0-2,0 мм

Гранулација на Сточен Грит

 • 0,8-1,5 мм
 • 0,8-3,15 мм
 • 1,5 -2,5 мм
 • 2,0-4,0 мм

ПРИМЕНА ВО АГРОНОМИЈАТА

Примена на Калциум Карбонат ( CaCO3 ) како регулатор на Ph вредноста на почвите.  Повеќе инфо 

Хемиски  состав на варовникот:

   • CaCO3: 99.46%
   • MgCO3: 1.2%
   • Fe2O3: 0.03%
   • SiO2: 0.07%
   • Al2O3: 0.05%

Испитана белина е 93%, а поединечни слоеви даваат и поголема белина

Физички особини:

 • Во сува состојба: јакост на притисок δ макс =1374 бари/ Во сува состојба јакост на притисок δ макс =851 бари

 • Во влажна состојба: јакост на притисок δ макс =1352 бари/ Во влажна состојба јакост на притисок δ макс =863 бар

mk_MKMK