песочни фракции

Песочните фракции можат да се користат за изведување градежни работи и да се користат како носечки слоеви за среден и лесен сообраќај – горен битумизиран слој за сите патишта

Фракциите се употребуваат во индустријата  за производство на бетони и бетонска галантерија.

Подложни се на секаков вид на доработка во градежната индустрија за маптери и др.

Нашите песоци се особено добри за производство и на микронизиран калциум карбонат, кој има широка лепеза на понатамошни доработки во различни индустрии како и за додавки во сточна храна.

Песок 0 – 4 мм

Песок 4 – 8 мм

Песок 8 – 16 мм

Песок 16 – 25 мм

Песок 16 – 30 мм

Песок 0 – 25 мм

Песок 0 – 30 мм

Песок 0 – 60 мм

Песок 16 – 60 мм

Природен камен

Хемиски  состав на варовникот:

   • CaCO3: 99.46%
   • MgCO3: 1.2%
   • Fe2O3: 0.03%
   • SiO2: 0.07%
   • Al2O3: 0.05%

Испитана белина е 93%, а поединечни слоеви даваат и поголема белина

Физички особини:

 • Во сува состојба: јакост на притисок δ макс =1374 бари/ Во сува состојба јакост на притисок δ макс =851 бари

 • Во влажна состојба: јакост на притисок δ макс =1352 бари/ Во влажна состојба јакост на притисок δ макс =863 бар

mk_MKMK